• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
sahypa_banner3

Zawod

Üpjünçilik zynjyry

Önümçilik işimiziň dürli möhüm böleklerini öz içine alýan giňişleýin üpjünçilik zynjyry ulgamyny döretdik.Iň ýokary hilli ülňüleri saklamaga aýratyn üns bermek bilen, üpjünçilik zynjyrymyz netijeliligi optimizirlemek, gurşun wagtyny azaltmak we materiallaryň ygtybarly gözlenmegini üpjün etmek üçin döredildi.

Üpjünçilik zynjyrymyz, berk hil gözegçilik çärelerini berjaý edýän ynamdar üpjün edijilerden çig mal saýlamak we satyn almak bilen başlaýar.Soňra bu materiallar önümçilik liniýalarymyza yzygiderli goşulmazdan ozal düýpli gözden geçirilýär we synagdan geçirilýär.

Işleriň göwnejaý bolmagyny üpjün etmek üçin, metal arka gapagy öndürmek, sensor paneli önümçilik liniýalary, LCD panel önümçilik liniýalary we duýgur displeý gurnama liniýalary ýaly öz enjamlarymyzy öndürýän desgalarymyzy strategiki taýdan döretdik.Bu wertikal integrasiýa, her etapda ajaýyp hil standartlaryny saklamaga mümkinçilik berýän önümçilik prosesine doly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Zawod (4)
Zawod (3)
Zawod (1)

Mundan başga-da, inwentar gözegçiligini optimizirlemek, çykdajylary azaltmak we dürli bölümleriň arasynda üznüksiz utgaşdyrmak üçin ygtybarly üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak tejribesini durmuşa geçirdik.Netijeli logistika we paýlaýyş ulgamymyz, ýerleşýän ýerine garamazdan önümlerimizi müşderilerimize öz wagtynda eltmegi üpjün edýär.

Umuman aýdanyňda, berk we ygtybarly üpjünçilik zynjyrymyz ýokary hilli önümleri eltmäge, önümçilikde yzygiderliligi saklamaga we müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Üpjünçilik zynjyrymyzyň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga we amallarymyzy has-da optimizirlemek üçin innowasiýa strategiýalaryny öwrenmäge çalyşýarys.

Üpjünçilik zynjyry-01 (2)

Önümçilik liniýasy

Önümçilik liniýamyz, netijeli we ýokary hilli önümçilik proseslerini üpjün edýän köp sanly desgalar bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli duýgur ekranlar üçin önümçilik liniýalaryny, şol sanda IR (Infragyzyl), SAW (faceerüsti akustiki tolkun) we PCAP (Proýektiw kapasitif) tehnologiýalary bar.Bu setirler takyk we ygtybarly öndürijiligi üpjün edip, her bir duýgur ekran tehnologiýasynyň aýratyn talaplaryna laýyk gelýär.

Duýgur ekranlardan başga-da, duýgur displeýler üçin ýöriteleşdirilen gurnama hatarymyz bar.Bu setir, duýgur funksiýany ýokary çözgütli displeýler bilen bökdençsiz birleşdirmek üçin ösen usullary we enjamlary öz içine alýar, netijede ajaýyp we täsirli duýgur ekran önümleri bolýar.

Mundan başga-da, duýgur paneller üçin ýörite önümçilik liniýamyz bar, bu duýgur duýgur gatlaklaryň takyk öndürilmegini öz içine alýar.Bu setir, duýgur panelleriň takyk we yzygiderli işlemegini üpjün edýär, tekiz we takyk duýgur jogaplary berýär.

Mundan başga-da, duýgur gözegçilik tagtalary we arka platalary ýaly duýgur ekranlarda ulanylýan komponentleri öndürmek üçin ýörite enjam önümçilik liniýamyz bar.Bu setir, duýgur ekran önümlerimiziň berkligini we durnuklylygyny kepillendirip, enjam böleklerini oýlanyşykly ýasamaga we ýygnamaga gönükdirilendir.

Giňişleýin we oňat enjamlaşdyrylan önümçilik liniýalarymyz, ýokary hilli we öndürijilik standartlaryny saklamak bilen müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp, duýgur ekran önümleriniň giň toplumyny netijeli öndürmäge mümkinçilik berýär.

Üpjünçilik zynjyry-01 (1)

Hil barlagy

Hil gözegçiligi, duýgur ekran önümini öndürmek prosesimiziň möhüm bölegi.Her önümiň ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk gözegçilik proseduralaryna eýerýäris.

Hil gözegçiligimiz çig mal saýlamakdan we satyn almakdan başlaýar.Ygtybarly üpjün edijiler bilen işleşýäris we önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin diňe ýokary hilli materiallary saýlaýarys.

Önümçilik prosesinde önümiň yzygiderliligini we durnuklylygyny üpjün etmek üçin standartlaşdyrylan iş proseduralaryna we amallaryna eýerýäris.Ösen önümçilik enjamlarymyz we gurallarymyz bar we her önümiň takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki we takyk önümçilik usullaryny ulanýarys.

Hil gözegçilik toparymyz öndürijilik synagy, ygtybarlylyk synagy, çydamlylyk synagy we ş.m. ýaly berk barlaglar we synaglar üçin jogapkärdir.Biz berk hil ülňülerine eýerýäris we halkara derejesinde ykrar edilen hil dolandyryş ulgamlaryna esaslanýan baha beriş we sertifikatlardan geçýäris.

Gaty hil gözegçiligi arkaly, her bir duýgur ekran önüminiň ajaýyp öndürijiligini, ygtybarly işleýşini we uzak ömrüni üpjün edýäris.Müşderilere gönükdirilen we müşderilerimiz üçin ygtybarly çözgütleri üpjün etmek üçin hil taýdan ýokary bolmaga çalyşýarys.

Şahadatnamalar

Duýgur önümlerimiz, halkara ülňülerine we hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk sertifikatdan geçýär.Zawodymyz ISO 9001, ISO 14001 we ISO 45001 şahadatnamalaryna eýe bolup, hil dolandyryşy, daşky gurşawy dolandyrmak, hünär saglygy we howpsuzlygy boýunça iň ýokary standartlara ygrarlydygymyzy görkezýär.Bu şahadatnamalar, yhlasymyzy tassyklaýar we önümiň hiline ünsi jemleýär.

Mundan başga-da, önümlerimiz FCC, CE, CB we RoHS bilen kepillendirilýär.FCC şahadatnamasy, Federal aragatnaşyk komissiýasynyň radio ýygylygy baradaky düzgünleriniň berjaý edilmegini üpjün edýär, elektromagnit laýyklygyny we simsiz geçirişiň ýerine ýetirilmegini kepillendirýär.CE şahadatnamasy, önümlerimiziň Europeanewropanyň howpsuzlygy, saglygy we daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan Europeanewropa bazaryna giriş biletidir.CB sertifikaty, önümlerimiziň halkara howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edip, halkara derejesinde ykrar edilen önüm howpsuzlygy şahadatnamasydyr.RoHS kepilnamasy önümlerimiziň daşky gurşaw talaplaryna laýyk gelýän howply maddalardan azatdygyny görkezýär.

Zawod (2)

Bu şahadatnamalar, önümiň hiline, ygtybarlylygyna we laýyklygyna ygrarlylygymyzy tassyklaýar.Diňe ajaýyp duýgur önümler bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, belli bir müşderiniň talaplaryna esaslanýan ýörite sertifikat çözgütlerini hem hödürleýäris.Her bir müşderiniň özboluşly şahadatnama zerurlyklarynyň bolup biljekdigine düşünýäris we şol zerurlyklary kanagatlandyrmaga taýýardyrys.